శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం - Sree Lalita Sahasra Nama Stotram - Telugu

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం..

అస్య శ్రీలలితా దివ్యసహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీలలితాపరమేశ్వరీ దేవతా శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజమ్ మధ్యకూటేతి శక్తిః శక్తికూటేతి కీలకమ్ మూలప్రకృతిరితి ధ్యానమ్ మూలమంత్రేణాంగన్యాసం కరన్యాసం చ కుర్యాత్ మమ శ్రీలలితా మహాత్రిపురసుందరీ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్ |

సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫురత్

తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీన వక్షోరుహామ్ |

పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం

సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ||


అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం

ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |

అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖై-

రహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||


ధ్యాయేత్పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం

హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |

సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం

శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ||

సకుంకుమవిలేపనామళికచుంబికస్తూరికాం

సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |

అశేషజనమోహినీం అరుణమాల్యభూషాంబరాం

జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ||


లమిత్యాది పంచపూజాం కుర్యాత్ |

లం ; పృథ్వీతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై గంధం పరికల్పయామి |

హం ; ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై పుష్పం పరికల్పయామి |

యం; వాయుతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై ధూపం పరికల్పయామి |

రం ; వహ్నితత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై దీపం పరికల్పయామి |

వం ; అమృతతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి |

స్తోత్రం-

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః |

శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ |

చిదగ్నికుండసంభూతా దేవకార్యసముద్యతా || ౧ ||


ఉద్యద్భానుసహస్రాభా చతుర్బాహుసమన్వితా |

రాగస్వరూపపాశాఢ్యా క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా || ౨ ||


మనోరూపేక్షుకోదండా పంచతన్మాత్రసాయకా |

నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలా || ౩ ||


చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధికలసత్కచా |

కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితా || ౪ ||


అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదళికస్థలశోభితా |

ముఖచంద్రకళంకాభమృగనాభివిశేషకా || ౫ ||


వదనస్మరమాంగళ్యగృహతోరణచిల్లికా |

వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనా || ౬ ||


నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితా |

తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురా || ౭ ||


కదంబమంజరీక్లుప్తకర్ణపూరమనోహరా |

తాటంకయుగళీభూతతపనోడుపమండలా || ౮ ||


పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః |

నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదా || ౯ ||


శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలా |

కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షద్దిగంతరా || ౧౦ ||


నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ |

మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసా || ౧౧ ||


అనాకలితసాదృశ్యచిబుకశ్రీవిరాజితా |

కామేశబద్ధమాంగళ్యసూత్రశోభితకంధరా || ౧౨ ||


కనకాంగదకేయూరకమనీయభుజాన్వితా |

రత్నగ్రైవేయచింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితా || ౧౩ ||


కామేశ్వరప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తనీ |

నాభ్యాలవాలరోమాళిలతాఫలకుచద్వయీ || ౧౪ ||


లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమా |

స్తనభారదళన్మధ్యపట్టబంధవళిత్రయా || ౧౫ ||


అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతటీ |

రత్నకింకిణికారమ్యరశనాదామభూషితా || ౧౬ ||


కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా |

మాణిక్యమకుటాకారజానుద్వయవిరాజితా || ౧౭ ||


ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికా |

గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితా || ౧౮ ||


నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణా |

పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహా || ౧౯ ||


శింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజా |

మరాళీమందగమనా మహాలావణ్యశేవధిః || ౨౦ ||


సర్వారుణాఽనవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా |

శివకామేశ్వరాంకస్థా శివా స్వాధీనవల్లభా || ౨౧ ||


సుమేరుమధ్యశృంగస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా |

చింతామణిగృహాంతస్థా పంచబ్రహ్మాసనస్థితా || ౨౨ ||


మహాపద్మాటవీసంస్థా కదంబవనవాసినీ |

సుధాసాగరమధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ || ౨౩ ||


దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభవా |

భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితా || ౨౪ ||


సంపత్కరీసమారూఢసింధురవ్రజసేవితా |

అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతా || ౨౫ ||


చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతా |

గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితా || ౨౬ ||


కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతా |

జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగా || ౨౭ ||


భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితా |

నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకా || ౨౮ ||


భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితా |

మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితా || ౨౯ ||


విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనందితా |

కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరా || ౩౦ ||


మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితా |

భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ || ౩౧ ||


కరాంగుళినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృతిః |

మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికా || ౩౨ ||


కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభండాసురశూన్యకా |

బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవా || ౩౩ ||

హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధిః |

శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజా || ౩౪ ||


కంఠాధఃకటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణీ |

శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణీ || ౩౫ ||


మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయకళేబరా |

కులామృతైకరసికా కులసంకేతపాలినీ || ౩౬ ||


కులాంగనా కులాంతస్థా కౌళినీ కులయోగినీ |

అకులా సమయాంతస్థా సమయాచారతత్పరా || ౩౭ ||


మూలాధారైకనిలయా బ్రహ్మగ్రంథివిభేదినీ |

మణిపూరాంతరుదితా విష్ణుగ్రంథివిభేదినీ || ౩౮ ||


ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థా రుద్రగ్రంథివిభేదినీ |

సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ || ౩౯ ||


తటిల్లతాసమరుచిష్షట్చక్రోపరిసంస్థితా |

మహాశక్తిః కుండలినీ బిసతంతుతనీయసీ || ౪౦ ||


భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా |

భద్రప్రియా భద్రమూర్తిర్భక్తసౌభాగ్యదాయినీ || ౪౧ ||


భక్తిప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా |

శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ || ౪౨ ||


శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్రనిభాననా |

శాతోదరీ శాంతిమతీ నిరాధారా నిరంజనా || ౪౩ ||


నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా |

నిర్గుణా నిష్కళా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా || ౪౪ ||


నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా |

నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా || ౪౫ ||


నిష్కారణా నిష్కళంకా నిరుపాధిర్నిరీశ్వరా |

నీరాగా రాగమథనీ నిర్మదా మదనాశినీ || ౪౬ ||


నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహా మోహనాశినీ |

నిర్మమా మమతాహంత్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ || ౪౭ ||


నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ |

నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ || ౪౮ ||


నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ |

నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా || ౪౯ ||


నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా |

దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా || ౫౦ ||


దుష్టదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్జితా |

సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా || ౫౧ ||


సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళా సద్గతిప్రదా |

సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణీ || ౫౨ ||


సర్వయంత్రాత్మికా సర్వతంత్రరూపా మనోన్మనీ |

మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీర్మృడప్రియా || ౫౩ ||


మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ |

మహామాయా మహాసత్త్వా మహాశక్తిర్మహారతిః || ౫౪ ||


మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా |

మహాబుద్ధిర్మహాసిద్ధిర్మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ || ౫౫ ||


మహాతంత్రా మహామంత్రా మహాయంత్రా మహాసనా |

మహాయాగక్రమారాధ్యా మహాభైరవపూజితా || ౫౬ ||


మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాండవసాక్షిణీ |

మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపురసుందరీ || ౫౭ ||


చతుష్షష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుష్షష్టికళామయీ |

మహాచతుష్షష్టికోటియోగినీగణసేవితా || ౫౮ ||


మనువిద్యా చంద్రవిద్యా చంద్రమండలమధ్యగా |

చారురూపా చారుహాసా చారుచంద్రకళాధరా || ౫౯ ||


చరాచరజగన్నాథా చక్రరాజనికేతనా |

పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగసమప్రభా || ౬౦ ||


పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మస్వరూపిణీ |

చిన్మయీ పరమానందా విజ్ఞానఘనరూపిణీ || ౬౧ ||


ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మవివర్జితా |

విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపన్తీ తైజసాత్మికా || ౬౨ ||


సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థావివర్జితా |

సృష్టికర్త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిందరూపిణీ || ౬౩ ||


సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ |

సదాశివాఽనుగ్రహదా పంచకృత్యపరాయణా || ౬౪ ||


భానుమండలమధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ |

పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభసహోదరీ || ౬౫ ||


ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావళిః |

సహస్రశీర్షవదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్ || ౬౬ ||


ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమవిధాయినీ |

నిజాజ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా || ౬౭ ||


శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృతపాదాబ్జధూళికా |

సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికా || ౬౮ ||


పురుషార్థప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ |

అంబికాఽనాదినిధనా హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా || ౬౯ ||


నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్జితా |

హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా || ౭౦ ||


రాజరాజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా |

రంజనీ రమణీ రస్యా రణత్కింకిణిమేఖలా || ౭౧ ||

రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా |

రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలంపటా || ౭౨ ||


కామ్యా కామకలారూపా కదంబకుసుమప్రియా |

కళ్యాణీ జగతీకందా కరుణారససాగరా || ౭౩ ||


కళావతీ కళాలాపా కాంతా కాదంబరీప్రియా |

వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా || ౭౪ ||


విశ్వాధికా వేదవేద్యా వింధ్యాచలనివాసినీ |

విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయా విలాసినీ || ౭౫ ||


క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ |

క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా క్షేత్రపాలసమర్చితా || ౭౬ ||


విజయా విమలా వంద్యా వందారుజనవత్సలా |

వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమండలవాసినీ || ౭౭ ||


భక్తిమత్కల్పలతికా పశుపాశవిమోచినీ |

సంహృతాశేషపాషండా సదాచారప్రవర్తికా || ౭౮ ||


తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికా |

తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోపహా || ౭౯ ||


చితిస్తత్పదలక్ష్యార్థా చిదేకరసరూపిణీ |

స్వాత్మానందలవీభూతబ్రహ్మాద్యానందసంతతిః || ౮౦ ||


పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యంతీ పరదేవతా |

మధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తమానసహంసికా || ౮౧ ||


కామేశ్వరప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా |

శృంగారరససంపూర్ణా జయా జాలంధరస్థితా || ౮౨ ||


ఓడ్యాణపీఠనిలయా బిందుమండలవాసినీ |

రహోయాగక్రమారాధ్యా రహస్తర్పణతర్పితా || ౮౩ ||


సద్యఃప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా |

షడంగదేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్యపరిపూరితా || ౮౪ ||


నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణసుఖదాయినీ |

నిత్యాషోడశికారూపా శ్రీకంఠార్ధశరీరిణీ || ౮౫ ||


ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ |

మూలప్రకృతిరవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ || ౮౬ ||


వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణీ |

మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముదీ || ౮౭ ||


భక్తహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతతిః |

శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తిశ్శివంకరీ || ౮౮ ||


శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా |

అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా || ౮౯ ||


చిచ్ఛక్తిశ్చేతనారూపా జడశక్తిర్జడాత్మికా |

గాయత్రీ వ్యాహృతిస్సంధ్యా ద్విజబృందనిషేవితా || ౯౦ ||


తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పంచకోశాంతరస్థితా |

నిస్సీమమహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ || ౯౧ ||


మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ మదపాటలగండభూః |

చందనద్రవదిగ్ధాంగీ చాంపేయకుసుమప్రియా || ౯౨ ||


కుశలా కోమలాకారా కురుకుళ్లా కుళేశ్వరీ |

కుళకుండాలయా కౌళమార్గతత్పరసేవితా || ౯౩ ||


కుమారగణనాథాంబా తుష్టిః పుష్టిర్మతిర్ధృతిః |

శాంతిః స్వస్తిమతీ కాంతిర్నందినీ విఘ్ననాశినీ || ౯౪ ||


తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీకామరూపిణీ |

మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ || ౯౫ ||


సుముఖీ నళినీ సుభ్రూశ్శోభనా సురనాయికా |

కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ || ౯౬ ||


వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోఽవస్థావివర్జితా |

సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ || ౯౭ ||


విశుద్ధిచక్రనిలయాఽఽరక్తవర్ణా త్రిలోచనా |

ఖట్వాంగాదిప్రహరణా వదనైకసమన్వితా || ౯౮ ||


పాయసాన్నప్రియా త్వక్స్థా పశులోకభయంకరీ |

అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతా ఢాకినీశ్వరీ || ౯౯ ||


అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా |

దంష్ట్రోజ్జ్వలాఽక్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్థితా || ౧౦౦ ||


కాళరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ధౌదనప్రియా |

మహావీరేంద్రవరదా రాకిన్యంబాస్వరూపిణీ || ౧౦౧ ||


మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయసంయుతా |

వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా || ౧౦౨ ||

రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతమానసా |

సమస్తభక్తసుఖదా లాకిన్యంబాస్వరూపిణీ || ౧౦౩ ||


స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా చతుర్వక్త్రమనోహరా |

శూలాద్యాయుధసంపన్నా పీతవర్ణాఽతిగర్వితా || ౧౦౪ ||


మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బందిన్యాదిసమన్వితా |

దధ్యన్నాసక్తహృదయా కాకినీరూపధారిణీ || ౧౦౫ ||


మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్త్రాఽస్థిసంస్థితా |

అంకుశాదిప్రహరణా వరదాదినిషేవితా || ౧౦౬ ||


ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |

ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా || ౧౦౭ ||


మజ్జాసంస్థా హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితా |

హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూపధారిణీ || ౧౦౮ ||


సహస్రదళపద్మస్థా సర్వవర్ణోపశోభితా |

సర్వాయుధధరా శుక్లసంస్థితా సర్వతోముఖీ || ౧౦౯ ||


సర్వౌదనప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |

స్వాహా స్వధాఽమతిర్మేధా శ్రుతిః స్మృతిరనుత్తమా || ౧౧౦ ||


పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా |

పులోమజార్చితా బంధమోచనీ బంధురాలకా || ౧౧౧ ||


విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాదిజగత్ప్రసూః |

సర్వవ్యాధిప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ || ౧౧౨ ||


అగ్రగణ్యాఽచింత్యరూపా కలికల్మషనాశినీ |

కాత్యాయనీ కాలహంత్రీ కమలాక్షనిషేవితా || ౧౧౩ ||


తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీకుసుమప్రభా |

మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ || ౧౧౪ ||


నిత్యతృప్తా భక్తనిధిర్నియంత్రీ నిఖిలేశ్వరీ |

మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యా మహాప్రళయసాక్షిణీ || ౧౧౫ ||


పరాశక్తిః పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞానఘనరూపిణీ |

మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకావర్ణరూపిణీ || ౧౧౬ ||


మహాకైలాసనిలయా మృణాలమృదుదోర్లతా |

మహనీయా దయామూర్తిర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ || ౧౧౭ ||


ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా |

శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా త్రికూటా కామకోటికా || ౧౧౮ ||


కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితా |

శిరస్స్థితా చంద్రనిభా ఫాలస్థేంద్రధనుఃప్రభా || ౧౧౯ ||


హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాంతరదీపికా |

దాక్షాయణీ దైత్యహంత్రీ దక్షయజ్ఞవినాశినీ || ౧౨౦ ||


దరాందోళితదీర్ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ |

గురుమూర్తిర్గుణనిధిర్గోమాతా గుహజన్మభూః || ౧౨౧ ||


దేవేశీ దండనీతిస్థా దహరాకాశరూపిణీ |

ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజితా || ౧౨౨ ||


కళాత్మికా కళానాథా కావ్యాలాపవినోదినీ |

సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితా || ౧౨౩ ||


ఆదిశక్తిరమేయాఽఽత్మా పరమా పావనాకృతిః |

అనేకకోటిబ్రహ్మాండజననీ దివ్యవిగ్రహా || ౧౨౪ ||


క్లీంకారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్యపదదాయినీ |

త్రిపురా త్రిజగద్వంద్యా త్రిమూర్తిస్త్రిదశేశ్వరీ || ౧౨౫ ||


త్ర్యక్షరీ దివ్యగంధాఢ్యా సిందూరతిలకాంచితా |

ఉమా శైలేంద్రతనయా గౌరీ గంధర్వసేవితా || ౧౨౬ ||


విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భాఽవరదా వాగధీశ్వరీ |

ధ్యానగమ్యాఽపరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞానవిగ్రహా || ౧౨౭ ||


సర్వవేదాంతసంవేద్యా సత్యానందస్వరూపిణీ |

లోపాముద్రార్చితా లీలాక్లుప్తబ్రహ్మాండమండలా || ౧౨౮ ||


అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా |

యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా || ౧౨౯ ||


ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణీ |

సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారిణీ || ౧౩౦ ||


అష్టమూర్తిరజాజైత్రీ లోకయాత్రావిధాయినీ |

ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్ద్వైతా ద్వైతవర్జితా || ౧౩౧ ||


అన్నదా వసుదా వృద్ధా బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ |

బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానందా బలిప్రియా || ౧౩౨ ||

భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావవివర్జితా |

సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనాసులభాగతిః || ౧౩౩ ||


రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా |

రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా || ౧౩౪ ||


రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురంగబలేశ్వరీ |

సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగరమేఖలా || ౧౩౫ ||


దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోకవశంకరీ |

సర్వార్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానందరూపిణీ || ౧౩౬ ||


దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ |

సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ || ౧౩౭ ||


సర్వోపాధివినిర్ముక్తా సదాశివపతివ్రతా |

సంప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండలరూపిణీ || ౧౩౮ ||


కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ |

గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురుప్రియా || ౧౩౯ ||


స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ దక్షిణామూర్తిరూపిణీ |

సనకాదిసమారాధ్యా శివజ్ఞానప్రదాయినీ || ౧౪౦ ||


చిత్కళాఽఽనందకలికా ప్రేమరూపా ప్రియంకరీ |

నామపారాయణప్రీతా నందివిద్యా నటేశ్వరీ || ౧౪౧ ||


మిథ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ |

లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంభాదివందితా || ౧౪౨ ||


భవదావసుధావృష్టిః పాపారణ్యదవానలా |

దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాంతరవిప్రభా || ౧౪౩ ||


భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా |

రోగపర్వతదంభోళిర్మృత్యుదారుకుఠారికా || ౧౪౪ ||


మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాశనా |

అపర్ణా చండికా చండముండాసురనిషూదినీ || ౧౪౫ ||


క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ |

త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్ర్యంబకా త్రిగుణాత్మికా || ౧౪౬ ||


స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః |

ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా || ౧౪౭ ||


దురారాధ్యా దురాధర్షా పాటలీకుసుమప్రియా |

మహతీ మేరునిలయా మందారకుసుమప్రియా || ౧౪౮ ||


వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ |

ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ || ౧౪౯ ||


మార్తాండభైరవారాధ్యా మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః |

త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా || ౧౫౦ ||


సత్యజ్ఞానానందరూపా సామరస్యపరాయణా |

కపర్దినీ కళామాలా కామధుక్కామరూపిణీ || ౧౫౧ ||


కళానిధిః కావ్యకళా రసజ్ఞా రసశేవధిః |

పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా || ౧౫౨ ||


పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణుః పరాత్పరా |

పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్రవిభేదినీ || ౧౫౩ ||


మూర్తాఽమూర్తా నిత్యతృప్తా మునిమానసహంసికా |

సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామినీ సతీ || ౧౫౪ ||


బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా |

ప్రసవిత్రీ ప్రచండాఽఽజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః || ౧౫౫ ||


ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పంచాశత్పీఠరూపిణీ |

విశృంఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః || ౧౫౬ ||


ముకుందా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ |

భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్రప్రవర్తినీ || ౧౫౭ ||


ఛందస్సారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరీ |

ఉదారకీర్తిరుద్దామవైభవా వర్ణరూపిణీ || ౧౫౮ ||


జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాంతిదాయినీ |

సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా శాంత్యతీతకళాత్మికా || ౧౫౯ ||


గంభీరా గగనాంతస్థా గర్వితా గానలోలుపా |

కల్పనారహితా కాష్ఠాఽకాంతా కాంతార్ధవిగ్రహా || ౧౬౦ ||


కార్యకారణనిర్ముక్తా కామకేళితరంగితా |

కనత్కనకతాటంకా లీలావిగ్రహధారిణీ || ౧౬౧ ||

అజా క్షయవినిర్ముక్తా ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ |

అంతర్ముఖసమారాధ్యా బహిర్ముఖసుదుర్లభా || ౧౬౨ ||


త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ |

నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధాసృతిః || ౧౬౩ ||


సంసారపంకనిర్మగ్నసముద్ధరణపండితా |

యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్త్రీ యజమానస్వరూపిణీ || ౧౬౪ ||


ధర్మాధారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్యవివర్ధినీ |

విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ || ౧౬౫ ||


విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ |

అయోనిర్యోనినిలయా కూటస్థా కులరూపిణీ || ౧౬౬ ||


వీరగోష్ఠీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ |

విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైందవాసనా || ౧౬౭ ||


తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్థస్వరూపిణీ |

సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుంబినీ || ౧౬౮ ||


సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా సర్వాపద్వినివారిణీ |

స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్చితా || ౧౬౯ ||


చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యా చైతన్యకుసుమప్రియా |

సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్యపాటలా || ౧౭౦ ||


దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా దరస్మేరముఖాంబుజా |

కౌళినీకేవలాఽనర్ఘ్యకైవల్యపదదాయినీ || ౧౭౧ ||


స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శ్రుతిసంస్తుతవైభవా |

మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః || ౧౭౨ ||


విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ |

ప్రగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ || ౧౭౩ ||


వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ |

పంచయజ్ఞప్రియా పంచప్రేతమంచాధిశాయినీ || ౧౭౪ ||


పంచమీ పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ |

శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ || ౧౭౫ ||


ధరా ధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ |

లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా || ౧౭౬ ||


బంధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ |

సుమంగళీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ || ౧౭౭ ||


సువాసిన్యర్చనప్రీతాఽశోభనా శుద్ధమానసా |

బిందుతర్పణసంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబికా || ౧౭౮ ||


దశముద్రాసమారాధ్యా త్రిపురాశ్రీవశంకరీ |

జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణీ || ౧౭౯ ||


యోనిముద్రా త్రిఖండేశీ త్రిగుణాఽంబా త్రికోణగా |

అనఘాఽద్భుతచారిత్రా వాంఛితార్థప్రదాయినీ || ౧౮౦ ||


అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా షడధ్వాతీతరూపిణీ |

అవ్యాజకరుణామూర్తిరజ్ఞానధ్వాంతదీపికా || ౧౮౧ ||


ఆబాలగోపవిదితా సర్వానుల్లంఘ్యశాసనా |

శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్త్రిపురసుందరీ || ౧౮౨ ||

శ్రీశివా శివశక్త్యైక్యరూపిణీ లలితాంబికా |

ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః | ౧౮౩ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరఖండే శ్రీహయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే శ్రీలలితా రహస్యనామసాహస్రస్తోత్రకథనం నామ ద్వితీయోధ్యాయః |

Famous Posts:

Tags : శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం, లలితా సహస్రనామ పారాయణ pdf, Lalitha Sahasranamam pdf, Lalitha Sahasranamam meaning in Telugu, Sri Lalitha Sahasranamam Lyrics, Lalitha Sahasranamam in Telugu download

Comments