శ్రీమహాభాగవతము ఏడవ సంపుటము | Bhagavatham Volume 7 Telugu PDF Book Free Download | Tirumala eBooks


భారతీయ సనాతన వాజ్మయంలో అధ్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక గ్రంధాలు చాలా కలవు. అందులో అమూల్యమైన రత్నము వాటి గ్రంధము శ్రీమహాభాగవతం. ఈ పురాణన్ని ఇతిహాసం అని కూడా అంటారు. అనగా ఇది ఇట్లే జరిగినది అని అర్ధం. ఇంతటి గొప్ప కావ్య గ్రంధాన్ని పోతన మహాకవి తెలుగు వారికి అందించాలన్న సదశయంతో సరళమైన తాత్పర్యాలతో పోతన శ్రీమహాభాగవతం ఆంధ్రీకరించారు. పూర్తి వివరాల కొరకు ఈ కింది డౌన్లోడ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి.


BHAGAVATHAM VOLUME 7 : శ్రీమహాభాగవతము ఏడవ సంపుటము


అనుబంధ ఇతర పుస్తకాలు : 

Bhagavatham Volume 1 | శ్రీమహాభాగవతము  మొదటి సంపుటము కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Bhagavatham Volume 2 | శ్రీమహాభాగవతము రెండవ సంపుటము కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

Bhagavatham Volume 3 | శ్రీమహాభాగవతము మూడవ సంపుటము కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Bhagavatham Volume 4 | శ్రీమహాభాగవతము నాల్గవ సంపుటము కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.


Bhagavatham Volume 5 | శ్రీమహాభాగవతము ఐదవ సంపుటము కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Bhagavatham Volume 6 | శ్రీమహాభాగవతము ఆరవ సంపుటము కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Bhagavatham Volume 7 | శ్రీమహాభాగవతము ఏడవ సంపుటము ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Bhagavatham Volume 8  | శ్రీమహాభాగవతము ఎనిమిదవ సంపుటము ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Pothana Sri Mahabhagavatam PDF Free Download | శ్రీ మహాభాగవతం పిడిఎఫ్ డౌన్లోడ్
Key Words : TTD Potana Bhagavatam Books, Bhagavatam Vol 7, Potana Bhagavatam Free eBooks pdf, Potana Bhagavatam, Bhagavatam telugu PDF download, Itihasalu, Telugu Popluar eBooks, Hindu Temples Guide

Comments