దశావతారాల నుండి మనం నేర్చుకోవలసినవి - Reason Behind Lord Vishnu's DASAVATARALU

  దశావతారాల నుండి మనం నేర్చుకోవలసినవి...

1.  మత్స్యావతారం - చేప

నీటిలో ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ  ఏ విధంగా ఈదుతుందో, అదేవిధంగా జీవితంలో 'ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో'నూ సంసారాన్ని ఈదాలి.

2.  కూర్మావతారం - తాబేలు

అవసరం లేనప్పుడు ఏ విధంగా ఇంద్రియాలను వెనక్కి తీసుకుంటుందో, అదేవిధంగా మనం పనులు లేనప్పుడు ఇంద్రియాలను కట్టివేసి 'ధ్యానం' చేయాలి.

3.  వరాహావతారం - వరాహం

ప్రపంచ భారాన్ని ఏ విధంగా మోస్తుందో,  అలాగే 'ఇంటి బాధ్యత'లను మొయ్యాలి. 

4.  నరసింహావతారం

మనలోని అజ్ఞానాన్ని చీల్చి చెందడాలి.

5.  వామనావతారం 

మొదటి అడుగు భౌతికంగానూ,

రెండవ అడుగు ఆధ్యాత్మికంగాను జీవిస్తూ;  

మరి మూడవ అడుగును మనలోని 'అహంకారాన్ని' గుర్తించి 'బలి' ఇవ్వాలి.

6.  పరశురామావతారం  

'లక్ష్యం' కోసం పట్టుదలతో ముందుకెళ్లాలి.

7.  రామావతారం

'ధర్మ'యుతంగా జీవించాలి.

8.  కృష్ణావతారం

ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా 'ఆనందం'గా ఉండాలి.

9.  బుద్ధావతారం 

'జ్ఞానాన్ని' పంచాలి.

10.  కల్కి అవతారం 

సకల మానవాళి 'అజ్ఞానాన్ని తీసివేయాలి

Famous Posts:

Tags : దశావతారాలు, దశావతారాలు వాటి పేర్లు, dasavataralu, Lord Vishnu, vamana , vishnu, krishna, rama, parasurama, 


Comments