ఈ ఒక్క శ్లోకం మీ వంశాన్ని రక్షిస్తుంది - | Powerfull Slokam in Sowndaryalahari by Sri Chaganti

  

ఈ ఒక్క శ్లోకం మీ వంశాన్ని రక్షిస్తుంది. చిన్న, పెద్ద, ఆడ, మగ, అందరికి కచ్చితంగా వచ్చితీరాలి అపర శక్తి వంతమైన ఈ స్తోత్రం చదివినా, విన్నా మూడు తరాల మీ వంశాన్ని రక్షిస్తుంది. ఈ స్తోత్రమ్ వినాలి అంటే అదృష్టం ఉండాలి.  . అందరికి షేర్ చేయండి ..

శరజ్జ్యోత్స్నా శుద్దాం శశియుత జటాజూట మకుటా

వరత్రాసత్రాణ స్పటిక ఘటికా పుస్తక కరామ్

సకృన్నత్వా నత్వాకథమివ సతాం సన్నిదధతే

మధుక్షీర ద్రాక్షా మధురిమ ధురీణాః ఫణితయః !!


దృశా ద్రాఘీయస్యా దరదలిత నీలోత్పల రుచా

దవీయాంసం దీనం స్నపా కృపయా మామపి శివే ।

అనేనాయం ధన్యో భవతి న చ తే హానిరియతా

వనే వా హర్మ్యే వా సమకర నిపాతో హిమకరః ॥ ॥

Famous Posts:

chaganti koteswara pravachanam mp3, sri chaganti pravachanalu, brahmasri chaganti koteswara pravachanam, chaganti koteswara rao appointment, chaganti koteswara rao books, chaganti koteswara rao family, sri chaganti latest, chaganti pravachanalu telugu, sri chaganti koteswararao

Comments