విష్ణు సహస్రంలో మీ నక్షత్ర పాదానికి చెందిన శ్లోకం చదువుకొని ఫలితం పొందండి - Sri Vishnu Sahasranama Stotram

విష్ణు సహస్త్ర నామం..

విష్ణు సహస్త్రనామాన్ని మొత్తం చదివిన తరువాత మీ నక్షత్ర పాదానికి చెందిన శ్లోకాన్ని చదివిన మంచిది. విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రన్ని మొత్తం చదవలేని వాళ్ళు వారి జన్మ నక్షత్ర పాదమును బట్టి ఈ శ్లోకమును పటించడం వలన విష్ణు సహస్రం చదివిన ఫలితం కలుగుతుంది.

అశ్వని నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:- 

విశ్వo విష్ణుర్వషట్కారో భూత భవ్య భవత్ప్రభుః:

భూతకృద్భూతబృద్భావో భూతాత్మా భూతభావన: !!1 !!


అశ్వని నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:- 

పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాంగతి:

అవ్యయ: పురుష: సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞో క్షర ఏవచ !!2!!


అశ్వని నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

యోగో యోగవిదాంనేతా ప్రధానపురుషేశ్వర:

నారసింహవపు: శ్రీమాన్ కేశవ: పురుషోత్తమ:!!3!!


అశ్వని నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

సర్వశ్శర్వ: శ్శివ స్థానుర్భూతాదిర్నిధిరవ్యయ:

సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవ: ప్రభురీశ్వర: !!4!!


భరణి నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

స్వయం భూ శ్శమ్బూరాదిత్య: పుష్కరాక్షో మహాస్వన:

అనాది నిధనో ధాతా విధాతా ధాతు రుత్తమ : !!5!!

భరణి నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

అప్రమేయో హ్రుషీ కేశ: పద్మనాభో అమరప్రభు:

విశ్వకర్మా మనుస్త్వస్థా స్థనిష్ట : స్థవిరో ధ్రువ: !!6!!


భరణి నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అగ్రాహ్య: శాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్దనః

ప్రభూత స్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మంగళం పరమ్.117!!


భరణి నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఈశాన ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠ శ్రేష్ఠ ప్రజాపతిః

హిరణ్య గర్భో భూగర్భో మాధవో మధు సూదనః!!8!!


కృత్తిక నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేధావీ విక్రమ క్రమః

అనుత్తమో దురాధర్షః కృతజ్ఞః కృతిరాత్మవాన్!!9!!


కృత్తిక నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సురేశః శరణం శర్మ విస్వరేతా ప్రజాభవః

అహః సంవత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః!!10!!


కృత్తిక నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అజః సర్వేశ్వర స్సిద్దః సిద్ధిః సర్వాది రచ్యుతః

వృషాకపి రమేయాత్మా సర్వయోగ వినిస్మృతః!!11!!


కృత్తిక నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. వసుర్వస్సుమనా స్సత్య: సమాత్మా సంమితస్సమ:

అమోఘ: పుండరీ కాక్షో వృష కర్మావృషాకృతి:!!12!!


రోహిణి నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. రుద్రో బహుశిరా బభ్రుః విశ్వ యోని శ్శుచి శ్రవః

అమృత శ్శాశ్వత స్థాణుర్వరారోహో మహా తపాః!!13!!


రోహిణి నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సర్వగః సర్వ విద్భానుః విష్వక్సేనో జనార్దనః

వేదో వేద విదవ్యంగో వేదాంగో వేద విద్కవిః!!14!!


రోహిణి నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. లోకాధ్యక్ష, సురాధ్యక్షో, ధర్మాధ్యక్ష, కృతా కృతః

చతురాత్మా, చతుర్వ్యూహ, చతుర్దంష్ట్రా, చతుర్భుజః!!15!!

రోహిణి నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. భ్రాజిష్ణు ర్భోజనం భోక్తాః సహిష్ణు ర్జగదాదిజః

అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః!!16!!


మృగశిర నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఉపేంద్రో వామనః ప్రాంశు రమోఘః శుచి రూర్జితః

అతీంద్రః సంగ్రహః సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః!!17!!


మృగశిర నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః 

అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహోమహా బలః!!18!!


మృగశిర నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. మహాబుద్ధి ర్మహా వీర్యో మహాశక్తి ర్మహా ద్యుతిః అనిర్దేశ్యవపుః 

శ్రీమానమేయాత్మా మహాద్రి ధృక్ !!19!!


మృగశిర నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. మహేష్వాసో మహీ భర్తా శ్రీనివాసః సతాంగతిః

అనిరుద్ధః సురానందో గోవిందో గోవిదాం పతిః!!20!!


ఆరుద్ర నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. మరీచి ర్దమనో హంసః సుపర్ణో భుజగోత్తమః

హిరణ్య నాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః !!21!!


ఆరుద్ర నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

అమృత్యుః సర్వ దృక్సింహః సంధాతా సంధిమాన్ స్థిరః 

అజో దుర్మర్షణః శాస్తా విశృతాత్మా సురారిహా!!22!!


ఆరుద్ర నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. గురు ర్గురుతమో దామ సత్యః సత్య పరాక్రమః

నిమిషో నిమిషః స్రగ్వీ వాచస్పతి రుదారధీః!!23!!


ఆరుద్ర నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అగ్రణీ ర్గ్రామణీః శ్రీమాన్ న్యాయో నేతా సమీరణః

సహస్ర మూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్ష సహస్ర పాత్...!!24!!


పునర్వసు నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో .ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృతః సంప్రమర్దనః

అహః సంవర్తకో వహ్ని రనిలో ధరణీ ధరః!!25!!


పునర్వసు నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వ దృగ్విశ్వ భుగ్విభుః 

సత్కర్తా సత్కృతః సాధు ర్జహ్ను ర్నారాయణో నరః!!26!!


పునర్వసు నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అసంఖ్యేయో ప్రమేయాత్మా విశిష్ట శిష్ట కృచ్ఛుచిః 

సిద్ధార్థః సిద్ధ సంకల్పః సిద్ధిదః సిద్ధి సాధనః!!27!!


పునర్వసు నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. వృషాహీ వృషభో విష్ణుర్వృష పర్వా వృషోదరః 

వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్తః శుచి సాగరః!!28!!


పుష్యమి నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేంద్రో వసుదో వసుః 

నైక రూపో బృహద్రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః!!29!!


పుష్యమి నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఓజస్తేజో ద్యుతి ధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః

ఋద్ధః స్పష్టాక్షరో మంత్ర శ్చంద్రాంశు భాస్కర ద్యుతిః!!30!!

పుష్యమి నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అమృతాంశూద్భవో భానుః శశ బిన్దుః సురేశ్వరః

ఔషధం జగతస్సేతుః సత్య ధర్మ పరాక్రమః!!31!!


పుష్యమి నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. భూత భవ్య భవన్నాథః పవనః పావనో నలః

కామహా కామ కృత్కాన్తః కామః కామప్రదః ప్రభుః!!32!!


ఆశ్లేష నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. యుగాది కృత్యుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః !

అదృశ్యో వ్యక్త రూపశ్చసహస్ర జిదనంత జిత్ !! 33 !!


ఆశ్లేష నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఇష్టో విశిష్టః శిశ్టేష్టః శిఖండీ నహుషో వృషః !

క్రోధహా క్రోధకృత్కర్తా విశ్వబాహు ర్మహీధరః !! 34 !!


ఆశ్లేష నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః !

అపాం నిథి రధిష్ఠాన మప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః !! 35 !!


ఆశ్లేష నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. స్కన్ద స్కన్దధరో ధుర్యో వరదో వాయు వాహనః !

వాసుదేవో బృహద్భాను రాదిదేవః పురన్దరః !! 36 !!


మఘ నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో . అశోకస్తారణరస్తారః శూరః శౌరిర్జనేశ్వరః !

అనుకూలః శతావర్తః పద్మీ పద్మనిభేక్షణః !!37!!


మఘ నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. పద్మనాభోరవిందాక్షః పద్మ గర్భః శరీరభృత్ !

మహర్ధిరృద్ధో వృద్ధాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః !!38 !!


మఘ నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అతులః శరభో భీమః సమయజ్ఞో హవిర్హరిః !

సర్వలక్షణ లక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమితింజయః !!39!!


మఘ నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. విక్షరో రోహితో మార్గో హేతుర్దామోదరః సహః !

మహీధరో మహాభాగో వేగవానమితాశనః !! 40 !!


పూర్వ ఫల్గుణి (పుబ్బ) నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఉద్భవః క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః !

కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః !! 41 !!


పూర్వ ఫల్గుణి (పుబ్బ) నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధృవః ! 

పరర్ధిః పరమస్పష్టః తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః !!42!!


పూర్వ ఫల్గుణి (పుబ్బ) నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయో నయః !

వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠ ధర్మో ధర్మ విదుత్తమః !!43!!


పూర్వ ఫల్గుణి (పుబ్బ) నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో.వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః !

హిరణ్యగర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయు రధోక్షజః !!44!!


ఉత్తర ఫల్గుణి (ఉత్తర) నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఋతుః సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః !

ఉగ్రః సంవత్సరో దక్ష విశ్రామో విశ్వ దక్షిణః !!45!!


ఉత్తర ఫల్గుణి (ఉత్తర) నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. విస్తారః స్థావర స్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయం !

అర్థో నర్థో మహా కోశో మహా భోగో మహాధనః !!46!!


ఉత్తర ఫల్గుణి (ఉత్తర) నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అనిర్విణ్ణ స్థవిష్ఠో భూర్ధర్మయూపో మహామఖః !

నక్షత్రనేమి ర్నక్షత్రీ క్షమః క్షామః సమీహనః !!47!!


ఉత్తర ఫల్గుణి (ఉత్తర) నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతుః సత్రం సతాంగతిః !

సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమమ్ !!48!!


హస్త నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ః !

మనోహరో జిత క్రోధో వీరబాహు ర్విదారణః !!49!!


హస్త నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైక కర్మ కృత్ !

వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః !!50!!

హస్త నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ధర్మగుబ్ధర్మ కృద్ధర్మీ సదసత్ క్షరమ క్షరమ్ !

అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశుర్విధాతా కృతలక్షణః !!51!!


హస్త నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. గభస్తినేమి సత్త్వస్థః సింహో భూత మహేశ్వరః !

ఆది దేవో మహా దేవో దేవేశో దేవ భృద్గురుః !!52!!


చిత్త నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఉత్తరో గోపతి ర్గోప్తా జ్ఞాన గమ్య పురాతనః !

శరీర భూత భృద్భోక్తా కపీంద్రో భూరి దక్షిణః !!53!!


చిత్త నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సోమపోమృతపః సోమః పురుజిత్పురుసత్తమః !

వినయో జయః సత్యసంధో దాశార్హః సాత్వతాంపతిః !!54!!


చిత్త నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. జీవో వినయితా సాక్షీ ముకుందో మిత విక్రమః !

అంభోనిథి రనంతాత్మా మహోదధి శయోన్తకః !!55!!


చిత్త నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో . అజో మహార్హ స్వాభావ్యో జితామిత్ర: ప్రమోదన:!

ఆనందో వందనో నంద:సత్యధర్మా త్రివిక్రమ: !!56!!


స్వాతి నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో . మహర్షి: కపిలాచార్య: కృతజ్ఞో మేది నీపతి:!

త్రిపద త్రి దశా ధ్యక్షో మహశ్రుంగ: క్రుతాంతకృత్ !!57!!


స్వాతి నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. మహా వరాహో గోవిందః సుషేణః కనకాంగదీ !

గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్తశ్చక్ర గదాధరః !! 58 !!


స్వాతి నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. వేధాః స్వాంగో జితః కృష్ణో దృఢః సంకర్షణోచ్యుతః !

వరుణో వారణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనః !! 59!!


స్వాతి నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. భగవాన్ భగహానందీ వనమాలీ హలాయుధః !

ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్ణు ర్గతిసత్తమః !! 60 !!


విశాఖ నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సుధన్వా ఖండ పరశు ర్దారుణో ద్రవిణ ప్రదః !

దివః స్పృక్ సర్వ దృక్ వ్యాసో వాచస్పతి రయోనిజః !! 61 !!


విశాఖ నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. త్రిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్ !

సన్న్యాస కృచ్ఛమః శాంతో నిష్ఠా శాంతిః పరాయణమ్ !! 62 !!


విశాఖ నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. శుభాంగః శాంతిదః స్రష్టా కుముదః కువలేశయః ! 

గోహితో గోపతి ర్గోప్తా వృషభాక్షో వృష ప్రియః !! 63 !!


విశాఖ నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా కేమ కృచ్ఛివః !

శ్రీవత్స వక్షః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాంవరః !! 64 !!


అనూరాధ నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీ విభావనః !

శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః శ్రీమాన్ లోక త్రయాశ్రయః !! 65 !!


అనూరాధ నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. స్వక్షః స్వంగః శతానందో నందిర్జ్యోతి ర్గణేశ్వరః !

విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తి శ్ఛిన్నసంశయః !! 66 !!


అనూరాధ నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఉదీర్ణః సర్వత శ్చక్షు రనీశః శాశ్వత స్థిరః !

భూశయో భూషణో భూతి ర్విశోకః శోక నాశనః !! 67 !!


అనూరాధ నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అర్చిష్మా నర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనః ! 

అనిరుద్ధో ప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నో మిత విక్రమః !! 68 !!


జ్యేష్ట నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. కాలనేమినిహా వీరః శౌరిః శూర జనేశ్వరః !

త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశ కేశవః కేశిహా హరిః !! 69 !!


జ్యేష్ట నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. కామ దేవః కామపాలః కామీ కాంత కృతాగమః !

అనిర్దేశ్యవపు ర్విష్ణుః ర్వీరోనంతో ధనంజయః !! 70 !!

జ్యేష్ట నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృత్ బ్రహ్మా బ్రహ్మ వివర్ధనః !

బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః !! 71 !!


జ్యేష్ట నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. మహాక్రమో మహా కర్మా మహా తేజా మహోరగః !

మహా క్రతు ర్మహా యజ్వా మహా యజ్ఞో మహా హవిః !! 72 !!


మూల నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. స్తవ్య స్తవప్రియః స్తోత్రమ్ స్తుతిః స్తోతా రణప్రియః !

పూర్ణః పూరయితాః పుణ్యః పుణ్య కీర్తి రనామయః !! 73 !!


మూల నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో.మనోజవ స్తీర్థకరో వసురేతా వసుప్రదః !

వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్వసుమనా హవిః !! 74 !!


మూల నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సద్గతిః సత్కృతిః సత్తా సద్భూతిః సత్పరాయణః !

శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాసః సుయామునః !! 75 !!


మూల నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. భూతా వాసో వాసుదేవః సర్వాసు నిలయో నలః !

దర్పహా దర్పదా దృప్తో దుర్ధరో థాపరాజితః !! 76 !!


పూర్వాషాడ నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. విశ్వ మూర్తి ర్మహా మూర్తి ర్దీప్త మూర్తి రమూర్తి మాన్ !

అనేక మూర్తి రవ్యక్తః శతమూర్తిః శతాననః !! 77 !!


పూర్వాషాడ నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఏకో నైకః సవః కః కిమ్ యత్తత్పదమనుత్తమమ్ !

లోక బంధు ర్లోక నాథో మాధవో భక్త వత్సలః !! 78 !!


పూర్వాషాడ నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సువర్ణ వర్ణో హేమాంగో వరాంగ శ్చందనాంగదీ !

వీరహా విషమః శూన్యో ఘృతాశీ రచలశ్చలః !! 79 !!


పూర్వాషాడ నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అమానీ మాన్యదో మన్యో లోకస్వామీ త్రిలోక ధృక్ !

సుమేధా మేధజో ధన్య సత్యమేధా ధరా ధరః !! 80 !!


ఉత్తరాషాడ నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. తేజో వృషో ద్యుతి ధరః సర్వ శస్త్ర భృతాం వరః !

ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైక శృంగో గదాగ్రజః !! 81 !!


ఉత్తరాషాడ నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. చతుర్మూర్తి శ్చతుర్బాహు శ్చతుర్వ్యూహ శ్చతుర్గతిః !

చతురాత్మా చతుర్భావ శ్చతుర్వేద విదేకపాత్ !! 82 !!


ఉత్తరాషాడ నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సమావర్తో నివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః !

దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా....!! 83 !!


ఉత్తరాషాడ నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతు స్తంతు వర్ధనః !

ఇంద్ర కర్మా మహా కర్మా కృత కర్మా కృతాగమః !! 84 !!


శ్రవణం నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఉద్భవః సుందరః సుందో రత్ననాభః సులోచనః !

ఆర్కో వాజనసః శృంగీ జయంతః సర్వ విజ్జయీ !! 85 !!


శ్రవణం నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో . సువర్ణ బిందు రక్షోభ్య: సర్వనాగీశ్వరేశ్వర:

మహాహ్రాదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధి: !!86!!


శ్రవణం నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. కుముదః కున్దరః కున్దః పర్జన్యః పావనోనిలః !

అమృతాంశోమృతవపుః సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః!! 87!!


శ్రవణం నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సులభః సువ్రతః సిద్ధః శత్రు జిచ్ఛత్రుతాపనః !

న్యగ్రోధోదుంబరోశ్వత్థ శ్చాణూరాంధ్ర నిషూదనః !! 88 !!


ధనిష్ట నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సహస్రార్చిః సప్త జిహ్వః సప్తైధాః సప్త వాహనః !

అమూర్తి రనఘో చింత్యో భయకృద్భయనాశనః !! 89 !!


ధనిష్ట నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అణు ర్బృహ త్కృశః స్థూలో గుణ భృన్ని ర్గుణోమహాన్ !

అధృతః స్వధృతః స్వాస్యః ప్రాగ్వంశో వంశ వర్ధనః !! 90 !!


ధనిష్ట నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. భారభృత్కథితో యోగీ యోగీశః సర్వకామదః !

ఆశ్రమః శ్రమణః క్షామః సుపర్ణః వాయువాహనః !! 91 !!


ధనిష్ట నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయితా దమః !

అపరాజితః సర్వసహో నియంతా నియమో యమః !! 92 !!


శతభిషం నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సత్త్వవాన్ సాత్వికః సత్యః సత్య ధర్మపరాయణః

అభిప్రాయః ప్రియార్హోర్హః ప్రియకృత్ ప్రీతి వర్ధనః !! 93 !!


శతభిషం నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. విహాయ సగతి ర్జ్యోతిః సురుచిర్హుత భుగ్విభుః !

రవి విరోచః సూర్యః సవితా రవిలోచనః !! 94 !!


శతభిషం నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అనంతో హుతభుక్భోక్తా సుఖదో నైకజోగ్రజః !

అనిర్వణ్ణః సదామర్షీ లోకాధిష్ఠాన మద్భుతః !! 95 !!


శతభిషం నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. సనాత్సనాతనతమః కపిలః కపి రవ్యయః

స్వస్తిదః స్వస్తి కృత్ స్వస్తిః స్వస్తి భుక్ స్వస్తి దక్షిణః !! 96 !!


పూర్వాభాద్ర నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జిత శాసనః !

శబ్దాతిగః శబ్దసహః శిశిరః శర్వరీ కరః !! 97 !!


పూర్వాభాద్ర నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాం వరః !

విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్య శ్రవణ కీర్తనః !! 98 !!


పూర్వాభాద్ర నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుః స్వప్న నాశనః !

వీరహా రక్షణః సంతో జీవనః పర్యవస్థితః !! 99 !!


పూర్వాభాద్ర నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అనంత రూపోనంత శ్రీర్జితమన్యు ర్భయాపహః !

చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః !! 100 !!

ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాంగదః !

జననో జనజన్మాది ర్భీమో భీమ పరాక్రమః !! 101 !!


ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. ఆధార నిలయో ధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః !

ఊర్ధ్వగః సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః !! 102 !!


ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో . ప్రమాణం ప్రాణవిలయ: ప్రాణబృత్ప్రాణజీవన:

తత్త్వం తత్త్వవిదేకాత్మా జన్మమృత్యుజరాతిగ:!!103!!


ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో . భూర్భువస్సుస్తరుస్తార: సవితా ప్రపితా మహా:

యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాజ్ఞాంగో యజ్నవాహన:!!104!!


రేవతి నక్షత్ర ప్రధమ పాద శ్లోకం:-

శ్లో . యజ్ఞబృద్యజ్ఞ కృద్యజ్ఞీ యజ్ఞ భుగ్యజ్ఞసాధన:

యజ్ఞాంత కృద్యజ్న గుహ్యమన్నమన్నాద ఏవచ. !!105!!


రేవతి నక్షత్ర ద్వితీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో . ఆత్మయోనిస్స్వయంజాతో వైఖానస్సామగాయన:

దేవకీ నందన స్ప్రష్టా క్షితీశ: పాపనాశన: !!106!!


రేవతి నక్షత్ర తృతీయ పాద శ్లోకం:-

శ్లో. శంఖబృనందకీ చక్రీ సారంగాధన్వా గదాధర:

రదాంగ పాణి రక్షోభ్య: సర్వ ప్రహరణాయుధ: !!107!!

రేవతి నక్షత్ర చతుర్ధ పాద శ్లోకం:-

శ్లో . శ్రీ సర్వప్రహనాయుధ ఒన్నమైతి!!

వనమాలీగదీ శార్గీ శమ్ఖీ చక్రీ చ నందకీ, శ్రీ మన్నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షతు !!108!!

Famous Posts:

Tags: శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం, Sri Vishnu Sahasranama Stotram, Vishnu Sahasranama Stotram Telugu, Vishnu Sahasranamam Lyrics Telugu

Comments